Mateřská školka

Mateřská škola Břežany II, okres Kolín

IČO:                     70989796

Adresa:                Břežany II. 239, 282 01  Břežany II

Telefon:                321 672 018

Mobil:                    733 303 135

E-mail:                 ms.brezany@seznam.cz

Datová schránka: fzhkpe6

Zřizovatel:            Obec Břežany II

Právní forma:       příspěvková organizace

Statutární orgán:  ředitel MŠ

Mateřská škola v obci Břežany II byla zřízena v roce 1950 poté,  co zde byl zrušen útulek pro děti zaměstnaných matek. Ředitelství mateřské školy bylo společné s tehdy stávající národní školou. V září 1953 se mateřská škola osamostatnila a do sítě škol byla zařazena jako organizační složka obce. Od roku 2003 byla zřizovatelem, obcí Břežany II, přeměněna v příspěvkou organizaci. Až do konce roku 2015 sídlila mateřská škola ve staré budově na adrese Břežany II. 63. Od roku 2016 užívá škola novou budovu, která se nachází uprostřed obce, v návaznosti na novou výstavbu. Byla postavena v letech 2014 -  2015 obcí Břežany II, v rámci projektu "Investice do vaší budoucnosti". Tento projekt byl spolufinancován EU z evropského fondu pro regionální rozvoj. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6,30 do 16,15 hod. Součástí mateřské školy je školní jídelna s vlastní kuchyní zajišťující stravování dětí i zaměstnanců školy. Kapacita školy je 56 dětí. Třídy je na základě výjimky stanovené zřizovatelem možné naplnit do počtu 28 dětí. Složení tříd je věkově smíšené. Pedagogický provoz na každé třídě zajišťují dvě učitelky, které se v průběhu celého dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Provozní náklady školy zajišťuje finanční dotací zřizovatel - obec Břežany II, rodiče se podílí na neinvestičních výdajích školy měsíční částkou 300.- Kč. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou od poplatku osvobozeny. Vybavení školy je uzpůsobeno věkovým zvláštnostem a potřebám dětí. Materiální vybavení školy je na odpovídající úrovni. Mateřská škola je vybavena řadou hraček, her, didaktických i technologických pomůcek, které umožňují uspokojovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy i věkové zvláštnosti. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada s příslušným vybavením. Výchovně vzdělávací činnost školy vychází ze školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok, který odpovídá požadavkům rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Posláním  mateřské školy je smysluplně obohacovat denní program dětí v průběhu předškolních let v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků tak, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Součástí školního vzdělávání jsou i divadelní návštěvy, kdy každý měsíc do
mateřské školy  zajíždějí různé divadelní společnosti s představeními či vzdělávacími pořady pro děti. Dle zájmu rodičů mají děti v průběhu roku možnost navštěvovat kroužek angličtiny či logopedii.
Děti se do mateřské školy přijímají na základě vyhlášeného zápisu, který se koná v květnu předcházejícího školního roku. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti dle věku od nejstarších po nejmladší, zpravidla do věku 3 let. Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci, pro které je škola spádová. V případě volné kapacity lze přijímat i děti z jiných obcí. Lze přijmout jen takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním či má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst.9 školského zákona 561/2014 rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
Od 1. září roku 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů - na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu     delší než 90 dnů - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Individuální vzdělávání dítěte - vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - vzdělávání v zahraniční škole na území ČR - oznámí zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu spádové mateřské škole. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. Povinnost očkování se na děti povinné předškolnímu vzdělávání nevztahuje. Děti se přijímají do naplnění kapacity mateřské školy. O přijetí či nepřijetí dětí, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, rozhoduje ředitel mateřské školy ve správním řízení.