Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:

a) Všem osobám se s účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb:
- které jsou místnostmi, kde se prodávají nebo poskytují zboží nebo služby, a s nimi
související prostory (např. chodby v nákupních centrech), určených pro přítomnost
zákazníků, a to v době, kdy slouží pro tento účel,
- které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci
a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento
účel,
- které jsou společnými prostory v budovách škol a školských zařízení podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v budovách vysokých
škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
- které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování zdravotních
služeb),
- které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
- které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento
účel,

b) v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
c) děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
d) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní
výukou při vzdělávání v učebně,
e) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo
studenty,
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené
při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
g) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
h) osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých školách,
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to
potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
n) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy,
kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
o) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
p) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
q) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
r) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek
zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo
čtvrté,
s) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů,
t) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než
veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně
nápojů,
u) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu
vstupují do registrovaného partnerství,
v) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami,
w) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
x) pohyb a pobyt ve prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných
bazénů a saun