Oznámení - stočné

Na základě vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, došlo k úpravě a k navýšení směrných čísel roční spotřeby vody na 35 m3 na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou, viz. příloha č. 12 této vyhlášky.

V důsledku uvedené aktualizace legislativy, tedy ze zákona, s účinností od 1. 1.2019 dochází ke změně „Dohody o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace ve správě dodavatele a o zaplacení úhrady za odvádění a likvidaci na ČOV podle § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.“,  kterou jste uzavřeli s Obcí Břežany II.

Počínaje dnem 1.1.2019 ,je v důsledku shora uvedené legislativy každý odběratel povinen hradit stočné v množství 35 m3 na 1 osobu v souladu s přílohou vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Cena stočného činí 55 Kč/m3 odkanalizované vody.

Fakturace bude prováděna 4x za rok.